Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van ouders en van het personeel is geregeld via de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs (de WMO). De Medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak op voorstellen en stukken die geschreven zijn door het bestuur van de VCOG en/of de directie. De MR heeft instemmingsrecht óf adviesrecht. Daarnaast kan de MR op grond van haar algemene bevoegdheid alles wat zij in het belang van De Kleine Wereld vindt bij de VCOG ter sprake brengen. Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin vertegenwoordigers van alle VCOG-scholen zitting hebben. Zij zijn een gesprekspartner voor het management van de VCOG voor zaken die alle VCOG-scholen aangaan. De MR van De Kleine Wereld  bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. Als er dingen volgens u beter kunnen, kunt u behalve de leerkrachten en de directie ook MR-ouders benaderen

De leden van de MR stellen zich voor: