Visie en missie

Waar de school voor staat

CBS De Kleine Wereld is een veilige, gestructureerde en open school, waarin aandacht en ruimte is voor alle culturele en religieuze achtergronden van kinderen. In een multiculturele samenleving in het klein willen wij de kinderen in stappen meenemen van de Kleine Wereld naar de grote wereld.

Eigenaarschap, een breed aanbod en een goed pedagogisch klimaat zijn drie van de belangrijkste elementen om tot leren en tot ontwikkeling te komen. Daarom wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind.

Eigenaarschap ontstaat door de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen ontwikkeling en het onderwijs.

Voor De Kleine Wereld is onderwijs overigens veel meer dan lesgeven alleen. Met een breed en betekenisvol aanbod wil de school kinderen alle kansen geven die ze verdienen om hun talenten te kunnen ontdekken, te ontwikkelen en leren in te zetten.

Een goed pedagogisch klimaat wordt zichtbaar doordat het kind zich veilig en gezien voelt. Er is oog voor het kind als kind, en niet alleen als leerling. Ieder kind mag zijn/haar eigenaardigheden en bagage hebben.

Dit alles doet en kan de school niet alleen. De samenwerking met ouders is erg belangrijk.

Kortom: het draait om onze kinderen

Kenmerken van ons onderwijs

We gaan er van uit dat alle kinderen kunnen leren, echter niet alle kinderen maken dezelfde ontwikkeling door. Wij streven een doorgaande ontwikkeling van elk kind na door:

 • Samen met kinderen en ouders te zorgen voor een vriendelijk en veilig klimaat. Een kind dat zich veilig voelt zal zich optimaal ontwikkelen.
  Activiteiten van leerlingen zoveel mogelijk af te stemmen op hun leeftijd en mogelijkheden, waarbij we de doorgaande lijn en het realiseren van de kerndoelen bewaken. Onder andere door zelfstandig werken te bevorderen en steeds meer gebruik te maken van moderne informatie- en communicatietechnologie.
 • Een rijke leeromgeving te creëren. Moderne methoden en informatie- en communicatietechnologie zijn daar belangrijke onderdelen van.
  De gewenste kwaliteit van ons onderwijs te beschrijven en bewaken. Kwaliteit die zorgt voor optimale leerprestaties, maar ook de creativiteit stimuleert. Bovendien zal deze kwaliteit het zelfvertrouwen, de zelfkennis, de zelfstandigheid en het ontwikkelen van een positief sociaal gedrag gunstig beïnvloeden. Onze school maakt hiervoor gebruik van zichtbare regels, protocollen en procedures.
 • De kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren door middel van nascholing, regelmatig overleg met collega’s en externe instanties. Op deze wijze proberen wij de ontwikkelingen in het onderwijs te volgen en waar nodig toe te passen.

   

  Naast de cognitieve ontwikkeling hechten we veel belang aan de sociaal-emotionele en de culturele ontwikkeling en een sportieve en gezonde leefstijl.
  Als christelijke school willen wij op basis van wederzijds respect open staan voor kinderen en ouders met andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze christelijke identiteit te verliezen.

Leerwerkplaats

Iedere dag wordt er in alle groepen gewerkt in de leerwerkplaats. In de leerwerkplaats zijn materialen aanwezig waar alle kinderen zelfstandig aan kunnen werken. Deze opdrachten worden door de leerlingen zelf op het kiesbord geregistreerd. 

Omdat alle leerlingen tijdens deze periode zelfstandig werken, heeft de leerkracht de handen vrij om leerlingen te helpen die extra hulp nodig hebben. Ook heeft de leerkracht tijd om instructie te geven aan kinderen die meer aan kunnen en meer uitdagende stof aangeboden krijgen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk tijd planmatig wordt ingezet om leerachterstanden weg te werken of om kinderen juist meer uitdaging te bieden. Voor de overige leerlingen wordt er uitbreiding van de aangeboden leerstof aangeboden, waardoor ook zij voldoende uitgedaagd worden en de leerstof goed inoefenen.